Εταιρική κουλτούρα....το μυστικό της επιτυχίας

9d6e2b51-436d-4280-b244-e5e1259fe25e.jpg

Διότι...

α) δημιουργείται και προδιαγράφεται από την ηγεσία της επιχείρησης και είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της

β) είναι το σύνολο καθοδηγητικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων, και τρόπων σκέψης της ηγεσίας που με την δημιουργία κανόνων και διαδικασιών ασπάζονται τα μέλη ενός οργανισμού στην καθημερινή πρακτική
 
γ) καθορίζει κανόνες και συμπεριφορές που προσδιορίζουν το πώς σκέφτονται και το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι ως προς τους πελάτες, τους μετόχους, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα, την ποιότητα, τις καινοτομίες, την οργάνωση, το μάνατζμεντ, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συνεργασία, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την επιχείρηση, το περιβάλλον και τις σχέσεις της με αυτό

δ) κατευθύνει τη στρατηγική και διαμορφώνει τις σχετικές τάσεις και προοπτικές της επιχείρησης ωστε να αντιμετωπίσει  την πρόκληση της αγοράς και τον ανταγωνισμό

be12a168-9f18-439d-86f2-f6ea5c748806.jpg

Company culture is an integral part of a business. It affects nearly every aspect of a company. From recruiting top talent to improving employee satisfaction, it’s the backbone of a happy workforce. Without a positive corporate culture, many employees will struggle to find the real value in their work, and this leads to a variety of negative consequences for your bottom line.

Many surveys found that a distinct corporate culture is important to a business’ success. That's why companies who are named as the Best Place to Work see so much success. These organizations tend to have strong, positive corporate cultures that help employees feel and perform their best at work.

But why is corporate culture such an important part of a business?

Take a look at some of the benefits of a positive company culture:

Recruitment

  • A strong company culture is one of the best ways to attract potential employees

  • A positive culture gives an organization a competitive advantage

Employee Loyalty

A positive culture fosters a sense of employee loyalty. Employees are much more likely to stay with their current employer when they feel they are treated right and enjoy going to work every day.

Job Satisfaction

It’s no surprise that job satisfaction is higher at companies with a positive corporate culture. Employers who invest in the well-being of their employees will be rewarded with happy, dedicated employees.

Collaboration

Employees are much more likely to come together as a team at companies with a strong culture. A positive culture facilitates social interaction, teamwork and open communication. This collaboration can lead to some amazing results.

Higher Work Performance with Less Stress

Companies with a strong corporate culture tend to see less stressed employees, which helps boost both employee health and work performance to higher rates of productivity. This is because employees tend to be more motivated and dedicated to employers who invest in their well-being and happiness. 

Employee Morale

Maintaining a positive company culture is a guaranteed way to boost employee morale. Employees will naturally feel happier and enjoy their work more when they work in a positive environment.

Πώς μπορεί η Consulting Zone να βοηθήσει την Επιχείρηση σας …

Προσαρμοσμένη υποστήριξη

Η Consulting Zone, σχεδιάζει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες της πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες και την ωφέλεια της Επιχείρησης σας και προσφέρει Συμβουλές σε σχεση με την Εταιρικη Κουλτουρα εναρμονισμένες με τη νομοθεσία καθως και καθοδήγηση στη Διεύθυνση και εξειδικευμένα σεμινάρια για την κατάρτιση και ενημέρωση των Στελεχών σας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν παρουσίαση...