culture-clipart-universal-494789-7814840.png

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Η Εταιρική Κουλτούρα ή η Εταιρική (ή επιχειρησιακή, ή οργανωσιακή) κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αξιών, αρχών, παραδοχών, εννοιών, σημασιών που συνθέτουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι/εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση τόσο μεταξύ τους και σε σχέση με τη Διεύθυνση όσο και με τους Πελάτες, Συνεργάτες και άλλα Τρίτα Πρόσωπα.

 Η Εταιρική  Κουλτούρα, εξυπηρετεί δύο καίριες λειτουργίες στον οργανισμό:

1.Να συσπειρώσει τα μέλη(εργαζόμενοι) ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η σχέση τους με τα άλλα μέλη.

Η Εσωτερική ενοποίηση (internal integration) σημαίνει ότι τα μέλη αναπτύσσουν μια συλλογική ταυτότητα και γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η κουλτούρα είναι αυτή που διέπει τις καθημερινές εργασιακές σχέσεις και καθορίζει με ποιόν τρόπο τα άτομα επικοινωνούν μέσα στον οργανισμό, ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή, και πως κατανέμεται η εξουσία και το κύρος.

   2. Να βοηθήσει τον οργανισμό να προσαρμοστεί στο εξωτερικό περιβάλλον.  

Η εξωτερική ενοποίηση (external integration) αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επιτυγχάνει στόχους και συναλλάσσεται με τρίτους. Η κουλτούρα βοηθάει στην καθοδήγηση των καθημερινών ενεργειών των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι. Μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανάγκες του πελάτη ή στις κινήσεις κάποιου ανταγωνιστή.

Η κουλτούρα διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στη μετάβαση μιας Επιχείρησης από τη μέση στην πραγματικά εξαιρετική απόδοση. Η κουλτούρα της Επιχείρησης καθοδηγεί επίσης την λήψη αποφάσεων από τους εργαζόμενους όταν δεν υπάρχουν γραπτοί κανόνες ή πολιτικές. Είναι δηλαδή ένα σύνολο καθοδηγητικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων, και τρόπων σκέψης ενός οργανισμού που ασπάζονται τα μέλη του. Η Εταιρική Κουλτούρα, είναι ο καθρέπτης μιας επιχείρησης, εφόσον, μέσω αυτής,  προσδιορίζονται οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στην καθημερινή πρακτική που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και κατ’ επέκταση τις προσδοκίες της επιχείρησης.

Πώς μπορεί η ομάδα της Consulting Zone να βοηθήσει την Επιχείρηση σας ώστε να δημιουργήσει και υιοθετήσει Εταιρική Κουλτούρα;

Η Consulting Zone, μπορεί να παρέχει συμβουλές και να καθοδηγήσει τη Διεύθυνση ώστε μαζί να δημιουργήσουν την κουλτούρα που χρειάζεται, η επιχείρηση, ο ζωντανός αυτός οργανισμός, βάσει των αναγκών του και την καθημερινή επαφή  με διαφορετικούς ανθρώπους και τρόπο σκέψης και αντίληψης, ώστε να πετύχει τους στόχους της επιχείρησης.

Ο ρόλος μας, είναι, να προσαρμόσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, να αξιολογήσουμε, διατυπώσουμε και εφαρμόσουμε συγκεκριμένες ιδέες και αξίες  σε συνδυασμό με το  όραμα, τη φιλοσοφία και την επιχειρησιακή στρατηγική της Διεύθυνσης, ώστε, να τα μεταφέρουμε στους εργαζομένους σας μέσω καθορισμένων διαδικασιών, γραπτών κανόνων και πολιτικών, εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, που είναι απαραίτητη, για την επιτυχία  της δημιουργίας και υιοθέτησης μιας Εταιρικής Κουλτούρας και βέβαια μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και coaching Στελεχών/Διευθυντών, για την κατάρτιση και ενημέρωση τους για το πώς να διαχειριστούν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

 Back

COMPANY CULTURE AND CHANGE

Corporate Culture (or business, or organizational culture) is a system of common values, principles, assumptions, concepts, meanings that make up a common frame of reference that determines how people behave

 Corporate Culture serves two key functions in the organization:

1.Raise members (employees) to know their relationship with other members.

Internal integration means that members develop a collective identity and know how to cooperate effectively. Culture is the one that governs everyday working relationships and determines how individuals communicate within the organization, what behavior is acceptable or unacceptable, and how power and authority are shared.

  2. Help the organization adapt to the external environment.

External integration concerns the way the organization achieves goals and deals with third parties. Culture helps and guide, the day-to-day, actions of employees in order to achieve certain goals. It can help the organization respond quickly to the needs of the client or to the movements of a competitor.

Culture plays a key role in moving a business from the middle to truly exceptional performance. Business culture also guides workers' decision-making when there are no written rules or policies. It is a set of guiding beliefs, perceptions, and ways of thinking of an organization that embraces its members. Corporate Culture is the mirror of a business, since it determines the decisions and attitudes of individuals and groups in everyday practice that represent the business and, by extension, the expectations of the business.

How can the Consulting Zone team help your business to create and adopt Corporate Culture?

Consulting Zone can advise and direct the Μanagement, so that together, built and create the culture that its business needs and a way of thinking and perception to achieve the goals of the business.

Our role is to tailor the needs that already exist, to evaluate them, formulate and implement specific ideas and values in conjunction with the management's vision, philosophy and business strategy. The purpose is to create a successful Corporate Culture and transfer it to your employees, through defined procedures, written policies, that all harmonized with the requirements of the legislation and, of course, through specialized seminars and management coaching.

Articles

Get More Done!!3.jpg