Employee-Relations.jpg

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι επιτυχημένες Επιχειρήσεις ξέρουν πώς να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενους τους ώστε να χτίσουν τη μακροχρόνια σταθερή σχέση. Μάθετε το νόημα των Καλών Εργασιακών Σχέσεων με τους εργαζομένους σας και κατανοείτε τα βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού προγράμματος σχέσεων των εργαζομένων.

Κερδοφορία Επιχείρησης

Οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί υπάλληλοι…!

Το σημαντικότερο μέρος κάθε Επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της. Καμία Επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματικά χωρίς αυτούς. Οι εργαζόμενοι είναι ο καθρέπτης της Επιχείρησης σας, εφόσον πρέπει να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους για να κάνουν τις δουλειές τους. Οι εργοδότες πρέπει να διαχειρίζονται με τον απαιτούμενο τρόπο τις σχέσεις στο χώρο εργασίας για να διατηρούν σε άριστη κατάσταση την επιχειρηματική λειτουργία ομαλά, να αποφεύγουν προβλήματα και να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα.

Ο όρος «Σχέσεις Εργαζομένων» αναφέρεται στις προσπάθειες μιας Επιχείρησης να διαχειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ένας Οργανισμός με καλό πρόγραμμα σχέσεων σε σχέση με τους υπαλλήλους παρέχει δίκαιη και συνεπή μεταχείριση σε όλους και αυτό βοηθά στο να δεσμευτούν για τη δουλειά τους και να είναι πιστοί στην Εταιρεία.

Τέτοια προγράμματα στοχεύουν επίσης στην πρόληψη και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις καταστάσεις εργασίας.

Πώς μπορεί η Consulting Zone να σας βοηθήσει...

Η Consulting Zone μπορεί να συμβουλεύει και να καθοδηγήσει τη διοίκησή σας να εφαρμόσει για να υιοθετήσει μια καλή Στρατηγική και Πρόγραμμα Σχέσεων με τους Εργαζομένους της Επιχείρησής σας, προκειμένου να βοηθήσει την Επιχείρησής σας να κερδίσει και να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η Consulting Zone δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα σχέσεων ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησής σας. Ένα πρόγραμμα σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και της Διεύθυνσης δεν είναι το ίδιο για όλους. Οι στρατηγικές για τις καλές σχέσεις των εργαζομένων μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και να ποικίλουν από διάφορους παράγοντες, όπως η βιομηχανία, η τοποθεσία, το μέγεθος της Επιχείρησης και ακόμη και οι μεμονωμένες φιλοσοφίες ηγεσίας.

Το Πρόγραμμα Εργασιακών Σχέσεων εστιάζεται σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους, όπως η αμοιβή και τα οφέλη σε σχέση με το ρόλο και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως κάτι περισσότερο από απλά αμειβόμενοι εργάτες, αισθάνονται περισσότερο εκτιμημένοι για τη δουλειά που κάνουν και ενδιαφέρονται εφόσον πλέον έχουν συμφέρον να δουν την επιτυχία της Επιχείρησης.

Τα Προγράμματα Εργασιακών Σχέσεων είναι συνήθως μέρος μιας στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την πιο αποτελεσματική χρήση των ανθρώπων για την επιτυχία και κερδοφορία του Επιχείρησης . Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Εργασιακών Σχέσεων ξεκινά με σαφώς γραπτές πολιτικές και Διαδικασίες. Οι πολιτικές για τις σχέσεις των εργαζομένων περιγράφουν τη φιλοσοφία, τους κανόνες και τις διαδικασίες της Εταιρείας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τους υπαλλήλους και την επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Η Consulting Zone υποστηρίζει την Επιχείρησή σας, πραγματοποιώντας μία ανασκόπηση μία φορά το χρόνο, για να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της Επιχείρησης ακολουθούνται με συνέπεια.

 Back

BUSINESS PROFITABILITY AND EMPLOYEE MANAGEMENT POLICY

Successful businesses know how to manage relationships to build lasting employee satisfaction. Learn the meaning of Employee Relations and understand the essential elements of an effective Employee Relations Program.

 Business Profitability

The most important part of any business is its people. Happy employees are productive employees…!

No business can run effectively without them. But people don't work in a vacuum; they need to communicate and work with others to get their jobs done. Employers need to manage relationships in the workplace to keep the business functioning smoothly, avoid problems, and make sure employees are performing at their best.

The term 'Employee Relations' refers to a Company's efforts to manage relationships between employers and employees. An Organization with a good Employee Relations Program provides fair and consistent treatment to all employees so they will be committed to their jobs and loyal to the Company.

Such programs also aim to prevent and resolve problems arising from situations at work.

How can Consulting Zone assist …

Can advice and guide your management to implement to adopt a good Employee Relations Strategy and Program in order to help your Company to gain and maintain a competitive edge in the marketplace.

Can advice and guide your Management on Industrial Relations Issues to handle more effectively employment matters in a Union Work Environment. This involves solutions in issues between Labor Union Leaders and the Company's Management, such as Collective Bargaining Agreements, Grievance Handling, and day-to-day employment decisions

Can create a tailor made Employee Relations Program according to your business needs.

An Employee Relations Program is not a one-size-fits-all solution. Strategies for good Employee Relations can take many forms and vary by a number of factors, including industry, location, Company size, and even individual leadership philosophies.

An Employee Relations Program is focused on issues affecting employees, such as pay and benefits, supporting work-life balance, and safe working conditions. When employees are treated as more than just paid laborers, they feel more valued for the job they do and have an interest in seeing the business succeed.

An effective Employee Relations Program starts with clearly written policies. Employee Relations policies describe the Company's Philosophy, rules, and procedures for addressing employee-related matters and resolving problems in the workplace. All policies and procedures will be in accordance with the law.

Consulting Zone can support your business by making a review once per year to ensure that Company”s policies are in compliance with the legislation and are followed fairly and consistently.

Get More Done!!3.jpg