ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ TOMEAΣ

Η ομάδα της Consulting Zone έχει εκτενή εργασιακή εμπειρία και γνώση του Τραπεζικού Τομέα  και για αυτό, μπορεί, να δίδει συμβουλές σε εξειδικευμένα Τραπεζικά θέματα και να σχεδιάζει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες της με γνώμονα τις ανάγκες και την ωφέλεια των Τραπεζικών Οργανισμών ως εξωτερικός συνεργάτης.

Παρέχει συμβουλές σε σχέση με τις απαιτούμενες διαδικασίες που πρέπει να υιοθετούνται, βάσει των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σε σχέση με τη Νομοθεσία και τους Τραπεζικούς Κανονισμούς, οι οποίοι προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, πολιτικές και ρυθμιστικές συνθήκες.

Προσφέρουμε Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες όπως :

Α. Παροχή συμβουλών σε θέματα:

 1. Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 2. Αφερεγγυότητας και Είσπραξη Χρεών

 3. Πλειστηριασμοί και Διαδικασίες βάσει Νόμου

 4. Ετοιμασίας Τραπεζικών Εγγράφων

 5. Εγχειρίδια Τραπεζικών Διαδικασιών εναρμονισμένα με την απαιτούμενη Νομοθεσία και Πρακτική

 6. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Β. Διορισμός Παραλήπτη - Διαχειριστή (Receiver - Manager)

BANKING

Consulting Zone team has extensive working experience and knowledge of the Banking Sector, therefore, they can advise on sophisticated Banking Services and can offer specialized and tailored services as an external partner.

Consulting Zone team can assist its clients to navigate the complex Banking Regulations and to adjust to continuously changing economic, political and regulatory conditions and can provide guidance in relation to the required regulations and procedures that need to be adopted by the Financial Institutions, on the basis of the directives of the Central Bank and European Central Bank.

Below you will find specialized designed services such as:

 A.  Advising  across the Banking Sector, like:

 1. Compliance Issues

 2. Insolvency and Debt Collection

 3. Law of Auctions and Procedures

 4. Bank Documentation and Agreements

 5. Banking Procedures and Manuals in line with the required Legislation and Practice 

 6. Data Protection

Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητάς (Licenced Insolvency Practitioners) έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία και έχουν εκτενώς εμπλακεί στον τομέα Διαχείρισης Εταιρειών και μπορούν να διορισθούν υπό την ιδιότητα του Παραλήπτη-Διαχειριστή  από την Τράπεζα,  έτσι, ώστε, να λάβουν υπό την κατοχή τους και να πωλήσουν τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, ώστε να αποπληρωθεί το χρέος του δανειολήπτη ή/και να λειτουργήσουν μια «ενεργή» Εταιρεία με σκοπό την πώληση της. Σκοπός μας, είναι, να αποφευχθούν νομικές διαδικασίες οι οποίες είναι μακροχρόνιες και υπάρχει επικινδυνότητα λόγω αλλαγών της νομοθεσίας.  

Γ. Σεμινάρια

Η Consulting Zone παρέχει Προσαρμοσμένα Σεμινάρια σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

B.  APPOINTMENT OF RECEIVER - MANAGER

Consulting Zone’s Licenced Insolvency Practitioners have the knowledge and experience in Management and Receiverships and can be appointed as a Receiver - Manager by the Bank to take possession of and sell or liquidate the assets secured by the Security Agreement in order to repay the outstanding debt and / or to operate and manage the business until it is sold as a going concern.   

C.  SEMINARS

Consulting Zone offers Specialized Seminars which are tailored according to the needs of the Client.

Get More Done!!3.jpg